*موارد مرجوعی ها*

دکتر دیگ  تلاش میکند تا روند آماده سازی فاکتورها برای تحویل ظروف با نهایت دقت و سرعت انجام شود، درست بودن موارد ارسالی مطابق با فاکتور ، از نظر تعداد، سفارشات جانبی و بی نفص بودن ظروف از نظر پوشش داخلی و رنگ بدنه، اما گاهی اتفاق می افتد که ظروف دریافتی یا از طرف کارخانه یا در پروسه ی حمل و نقل آسیب ببیند. دکتر دیگ موارد زیر را تضمین مینماید .

# اگر در پوشش نچسب داخلی خط و خش خوردگی جدی،  عمیق، بزرگ وجود داشته باشد، یا اگر پوسته و ورقه شده باشد، یا قسمتی از آن کنده شده باشد و یا  قسمتی از آن  پوشش نچسب نداشته باشد، در اینصورت ظرف مذکور با هزینه ی دکتر دیگ یا کارخانه مجدد اصلاح میگردد.

# دکتر دیگ هیچ ضمانتی در مورد خط و خشهایی با ضخامت کمتر از یک میلی متر ندارد.

# اگر در رنگ بدنه ی ظروف آسیب جدی مشاهده شود، مانند کنده شدن و جدا شدن قسمتی از رنگ، خراشیدگی و یا رنگ نشدن قسمتی از ظرف، در اینصورت ظرف مذکور با هزینه ی دکتر دیگ یا کارخانه مجدد اصلاح میگردد.

# دکتر دیگ هیچ ضمانتی در مورد خط و خشهایی با ضخامت کمتر از یک میلی متر و ساییدگیهای رنگ در اثر حمل و نقل ندارد.

# دکتر دیگ برای مرجوعی های محرز شده و  منطبق بر تعهدات، وظایف و ضمانت دکتر دیگ پس از اعلام به مشتری از طریق پیام یا تلفن به روش زیر جبران خسارت می نماید؛

با هزینه ی دکتر دیگ و یا کارخانه ارسال مجدد به کارخانه و تحویل به مشتری پس از آماده شدن به صورت  کاملا رایگان.

# مشتری موظف است در هنگام تحویل گرفتن ظروف از همکاران حمل و نقل دکتر دیگ، از سالم بودن پوشش داخلی و بیرونی، همچنین از نظر مطابقت موارد تحویل گرفته شده با فاکتور مطمئن شود و اگر مغایرتی وجود دارد همان موقع  و در حضور همکاران مورد را پیگیری و حل و فصل نماید.

#  دکتر دیگ به ثبت درخواست های رسیدگی به مواردی اعم از عدم تطابق و مغایرت بسته دریافتی با موارد فاکتور که پس از چک کردن توسط مشتری در حضور همکاران حمل و نقل و تحویل نهایی از ایشان باشد، ترتیب اثرنخواهد داد.

# دکتر دیگ به ثبت درخواست های رسیدگی به مواردی، منطبق بر ضمانت و تعهدات حداکثر تا ۷ روز ترتیب اثرخواهد داد.

# بعد از طی زمان فوق مشتری میتواند از طریق راههای ارتباطی آن مورد را پیگیری و حل و فصل نماید.

# در مورد رسیدگی به موارد مبنی بر استفاده ی مشتری از  ضمانت یک ساله برای ظرف خود، موارد را بصورت ارسال عکس، یا ویدئو  در قسمت پشتیبانی اپلیکیشن با دکتر دیگ مطرح مینماید. اما اگر ظروف تحویلی از مشتری شامل ضمانت و تعهدات دکتر دیگ نشود، پرداخت هزینه ی حمل و نقل و غیره بر عهده ی مشتری است.

#ظروف تحویلی از زمان آماده شدن و هماهنگی برای تحویل،  به مدت یک ماه رایگان در انبار  دکتر دیگ نگهداری می‌گردد، از روز سی و یکم تا روز شصتم برای هر فاکتور مبلغ ۲۰هزار تومان به‌صورت روزشمار، هزینه نگهداری و انبار داری لحاظ می‌گردد.